grêle

grêle, n.


hagol/hagal/hæg(e)l/hegel (m. et nt. a) > a.m. hail, v.n. hagl, v.h.a. hagal (m. a) > all.m. Hagel ♦ chute/averse de grêle hagolscūr/hæglscūr/hagalscūr (m. a). tempête de grêle gicelgebland (nt. a) ♦ hagolfaru/hæglfaru (f. ō) ♦ scūr/scēor (m. a) > a.m. shower, got. skūra (f. ō), v.n. skúr, v.h.a. skūr (m. i) > all.m. Schauer, v.s. skūr, v.fr. skūr ♦ wintergew(e)orp (nt.). qui produit de la grêle hagolberende.