comprendre

comprendre, vt.


1. (saisir, discerner) forstandan, v.h.a. farstantan/firstandan > all.m. verstehen {VF6} ♦ (ge)cnāwan (VF7) > a.m. know ♦ (ge)hycgan/(ge)hicgan/(ge)higgan (Vf3), got. hugjan (Vf1), v.n. hyggja (Vf1), v.h.a. huggen (Vf1), v.s. (gi)huggian (Vf3) ♦ (ge)læccan (Vf1) > a.m. latch ♦ (ge)ni(o)man/(ge)nyman/(ge)neoman, got. niman, v.n. nema, v.h.a. neman > all.m. nehmen, v.s. niman, v.fr. nima/nema {VF4} ♦ oncnāwan/ancnāwan (VF7) ♦ ongietan/ongi(o)tan/ongytan/angi(e)tan (VF5) ♦ on gescēad witan (perf. pr.) ♦ undergi(e)tan (VF5) ♦ underniman (VF4) ♦ understandan (ymbe) > a.m. understand (VF6) ♦ ymbfōn, v.h.a. umbefāhan > all.m. umfangen {VF7}. comprendre clairement (ge)cnāwan (VF7). comprendre les choses gescēad witan (perf. pr.) ♦ gescēad cunnan (perf. pr.). capable de comprendre beaucoup de choses gripul. faire comprendre dōn to witanne (-mi) ♦ sēpan (Vf). vouloir faire comprendre mǣnan > a.m. mean, got. gamainjan, v.h.a. meinan > all.m. meinen {Vf1}, v.s. mēnian, v.fr. mēna. non compris uncūþ/uncȳþ > a.m. uncouth, got. unkunþs, v.n. úkunnr, v.h.a. unkund.


2.
(contenir, renfermer) beclyppan (Vf1) ♦ befōn, v.h.a. bifāhan {VF7} ♦ belūcan (VF2) ♦ gefērlǣcan (Vf1) ♦ geinnian (Vf2) ♦ habban > a.m. have, got. haban, v.n. hafa, v.h.a. habēn > all.m. haben, v.s. hebbian {Vf3}, v.fr. hebba/habba (Vf1) ♦ underfōn, v.h.a. untarfāhan {VF7} ♦ ymbhabban (Vf3).