grognement

grognement, n.


grun(n)ung (f. ō). pousser un grognement grunettan (Vf) > a.m. grunt, v.h.a. grunnizōn > all.m. grunzen ♦ grun(n)ian (Vf2).