compter

compter, v.


1. vt.a. (calculer) ārīman (Vf1) ♦ ātellan (Vf1) ♦ findan > a.m. find, got. finþan, v.n. finna, v.h.a. findan > all.m. finden {VF3}, v.s. findan, v.fr. finna ♦ gerād(eg)ian (Vf2) ♦ (ge)rīman (Vf1) ♦ gerīmian (Vf) ♦ gesci(e)rian/gescerian/gescyrian (Vf1), v.s. giskerian ♦ (ge)talian/(ge)tælian, v.h.a. zalōn > all.m. zahlen {Vf2}, v.s. talōn, v.fr. talia ♦ (ge)tellan > a.m. tell, v.n. telja, v.h.a. zellan > all.m. zählen, v.s. tellian {Vf1}, v.fr. tella ♦ totellan (Vf1). compté à part sunderboren. difficile à compter earfoþrīme. personne dont les jours sont comptés dēaþfǣge (ja/jō) ♦ tīdfara (m. an).

b. compter qq./qqch. parmi (ge)tellan ← ♦ midgetellan (Vf1).

c. compter faire qqch. āþencan (Vf1) ♦ foresettan (Vf1) ♦ (ge)myntan (Vf1) ♦ (ge)teoh(h)ian/(ge)ti(o)hhian/tyhhian, v.h.a. gizehōn {Vf2} ♦ (ge)þenc(e)an > a.m. think, got. þagkjan, v.n. þekkja, v.h.a. thenken/denken > all.m. denken, v.s. thenkian, v.fr. thenka/thendza {Vf1} ♦ mǣnan > a.m. mean, got. gamainjan, v.h.a. meinan > all.m. meinen {Vf1}, v.s. mēnian, v.fr. mēna ♦ mynd(i)gian (Vf2) ♦ mynegian (Vf2).

2. vi.a. (importer) ne pas compter ne standan tō ahte.

b. compter sur (attendre, escompter) ābīdan (VF1) > a.m. abide ♦ (ge)bāsnian (Vf2) ♦ hyhtan/hihtan onbīdan (VF1) ♦ wēnan/wǣnan > a.m. ween, got. wēnjan, v.n. væna, v.h.a. wānnan/wānen > all.m. wähnen {Vf1}, v.s. wānian, v.fr. wēna.

c. compter sur qq. (ge)trūwian be/on/tō (Vf2), got. (ga)trauan (Vf3), v.n. trúa (Vf3), v.h.a. trū(w)ēn (Vf3) > all.m. trauen, v.s. trūōn ♦ wēnan (Vf1). sur lequel on peut compter gewiss, v.h.a. giwis > all.m. gewiss, v.s. wiss, v.fr. wiss ♦ gōd > a.m. good, got. gōþs, v.n. góðr, v.h.a. guot > all.m. gut, v.s. gut, v.fr. gōd ♦ riht/ryht/reht > a.m. right, got. raihts, v.n. réttr, v.h.a. reht > all.m. recht, v.s. reht, v.fr. riucht ♦ wær, got. wars, v.n. varr, v.h.a. giwar > all.m. gewahr, v.s. war. sur lequel on ne peut pas compter unrǣdfæst.