hameçon

hameçon, n.


angel/angil > a.m. angle, v.n. ǫngull, v.h.a. angel > all.m. Angel {m. a} ♦ hōc (m.) > a.m. hook.