harceler

harceler, vt.


1. (tourmenter, inquiéter) ābelgan, v.s. abelgan {VF3} ♦ ābisgian/ābysgian (Vf2) ♦ āhef(i)gian (Vf2) ♦ āhwǣnan (Vf1) ♦ foryrman {Vf1} ♦ geangsumian/geancsumian/geanxsumian (Vf2) ♦ (ge)āswician (Vf2) ♦ gebindan, got. gabindan {VF3} ♦ (ge)bisgian/(ge)bysgian/(ge)bysigan (Vf2) ♦ (ge)brocian (Vf2) ♦ (ge)cnyssan/cnissan, got. knussjan, v.n. knosa, v.h.a. knussan > all.m. knüssen {Vf1} ♦ (ge)costi(g)an (Vf2), got. kausjan (Vf1), v.n. kosta, v.h.a. kostōn (Vf2) > all.m. kosten, v.s. (gi)kostōn ♦ gecunnian (Vf2) ♦ (ge)drēfan/(ge)drǣfan, got. drōbjan, v.h.a. truoben > all.m. trüben {Vf1}, v.s. drōƀian/druovan ♦ (ge)earfoþian (Vf2) ♦ (ge)eglian (Vf2) > a.m. ail ♦ (ge)hi(e)rwan/(ge)hyrwan/(ge)herwan, v.h.a. harwian {Vf1} ♦ (ge)ni(e)rwan/(ge)nyrwan (Vf1) ♦ (ge)þrē(a)gan/(ge)þrēa(wia)n (Vf2), v.h.a. drauwen/drowen, v.s. githrōōn ♦ (ge)unstill(i)an (Vf) ♦ (ge)wi(e)rdan/(ge)wyrdan/(ge)werdan (Vf) ♦ lemian/læmian (Vf1) ♦ ofersȳman/ofersīman (Vf) ♦ ofsettan (Vf1) ♦ ofsittan (VF5) ♦ ofþyncan (Vf1) ♦ on handa standan (VF6) ♦ onhrēran/onhrǣran (Vf1) ♦ onstyrian (Vf1) ♦ onwendan (Vf1) ♦ sw(e)arcian (Vf2) ♦ tȳnan/tīnan (Vf) ♦ þrēotan, v.n. þrjóta, v.h.a. gidriozan {VF2} ♦ unȳþ(g)ian/unīþian (Vf2).

2. (UN ENNEMI) (ge)hergian (on) > a.m. harry, harrow, v.n. herja, v.h.a. herjōn {Vf2}.

3. (maltraiter) (ge)swingan, v.h.a. swingan > all.m. schwingen {VF3} ♦ (ge)tūcian (tō bysmore/tō yfle) (Vf2) ♦ yfle habban (Vf3).