haut

haut, adj., adv. et n.


1. adj.a. (de grande taille) grēat > a.m. great, v.h.a. grōz > all.m. gross, v.s. grōt, v.fr. grāt ♦ hē(a)h/hēa(g) > a.m. high, got. hauhs, v.n. hár (wa/wō), v.h.a. hōh/haoh > all.m. hoch, v.s. hōh, v.fr. hāch/hāg ♦ lang > a.m. long, got. laggs, v.n. langr, v.h.a. lang > all.m. lang, v.s. lang/long, v.fr. lang/long ♦ ūphēah ūplǣdende ūplang. (BÂTIMENT) hēahgetimbrad. (à pic) brant, v.n. brattr ♦ hēa(h)lic stǣg(e)l stēap > a.m. steep, v.fr. stāp. plus haut hīehra/hīerraufer(r)a, v.n. efri, v.h.a. obero(ro) ♦ uf(e)weard/ufwird yfer(r)a. très haut hēahstēapoferhēah stēaphēah. très haut (dominant) hlifende. le plus haut hīehst. pas haut unhē(a)h/unhēg.

b. (POSITION) hē(a)h ← ♦ hēahsittende sticol/sticel/sticul, v.h.a. stechal ♦ ūplic/upplic, v.h.a. ūflīh. plus haut ufer(r)a ← ♦ uf(e)weard ← ♦ yfer(r)a. le plus haut ufanweardufemest yf(e)mest/ymest, got. auhumists.

c. (RANG) ēadig, got. audags, v.n. auðigr, v.h.a. ōtag, v.s. ōdag. (PERSONNAGE) aussi haut, comp. égal. efenhēah.

d. (sonore) hlūd > a.m. loud, v.h.a. hlūt > all.m. laut, v.s. hlūd, v.fr. hlūd. (VOIX, SON) hēa(h)lic.

2. adv. hēa(h)/hēage. plus haut hēahrahēalīcor uferorufor/ufur. au plus haut on hēanissum. le plus haut yf(e)mest ←. situé très haut sticol/sticel/sticul, v.h.a. stechal. tout en haut ufan rihteyf(e)mest ←. haut placé (PERSONNAGE) hē(a)h ← ♦ hēah(ge)þungen on hīeþu(m)welweorþe. plus haut (AVANCEMENT, PROGRÈS) furþor/furþur/forþor > a.m. further, v.s. furđor, v.fr. firthor/furdur.

3. n. (D’UN RÉCIPIENT) bre(o)rd/breard/bryrd/briord (m. az/iz), v.n. broddr (m.), v.h.a. brart/brort. du haut, loc. adj. (du sommet) hēafodlic. du haut, loc. adj. (supérieur) ufanweard. d’en haut, loc. adv. ādūn(e)/ādūnaof hēahþum ofdūne ofereoferufa ufa(n)/ufen, v.n. ofan ♦ ufane/ufene, v.h.a. obana > all.m. oben, v.s. oƀana ♦ ufenan/ufenon/ofenan, v.h.a. obenan. de haut en bas ādūnweardniþer/nyþer/neoþer/nioþer > a.m. nether, v.n. niðr, v.h.a. nidar > all.m. nieder, v.s. niđar, v.fr. nither ♦ ofere oferufaufahidūne. venant d’en haut (LUMIÈRE) ufancumende. en haut, loc. adv. hēa(h)/hēagehēa(h)līce/hēlice > a.m. highly ♦ ufa(n) ← ♦ ufane ← ♦ ūp/upp > a.m. up, v.n. upp, v.s. up, v.fr. up/op ♦ uppe, v.s. uppa/uppe. vers le haut, loc. adv. ūp ← ♦ ūprihte ūpweard(es) > a.m. upward(s).