horreur

horreur, n.


1. (effroi, terreur) angrisla/angrysla/ongrisla (m. an) ♦ atol (nt.) ♦ brōga (m. an), v.h.a. brōgo (m.) ♦ cwealmþrēa (f. wō et m. an) ♦ ealuscerwen (f. jō) ♦ grisla (m. an) ♦ gryre (m. i), v.s. gruri ♦ gryrebrōga (m. an) ♦ heortgryre (m. i) ♦ lēodgryre (m. i) ♦ meoduscerwen (f. jō) ♦ ondrǣding (f. ō) ♦ wītebrōga (m. an) ♦ wōma (m. an).

2. (exécration) onscunung/onsceonung/āsceanung/āscunung/āsceonung (f. ō) ♦ scunung (f. ō). en horreur, loc. adv. lāþe, v.h.a. leido. avoir en horreur ālāþianāmānsian forlǣþan (Vf) ♦ fēon/fīon (Vf3), got. fijan (Vf3), v.n. fjá, v.h.a. fēhan/fiēn (Vf3) ♦ (ge)fēogan/fīogan/fīwan/gefīa (Vf2) ♦ (ge)hati(g)an/hættian (Vf2) > a.m. hate, got. hatjan (Vf1), hatan (Vf3), v.n. hata (Vf2), v.h.a. hazzōn (Vf2), hazzēn (Vf3) > all.m. hassen, v.s. hatan/hatōn, v.fr. hatia ♦ geunlustian (Vf2) ♦ lǣþan (Vf), v.n. leiða (Vf1), v.h.a. leidan (Vf1), leidēn (Vf3) ♦ lāþettan (Vf1), v.h.a. leidez(z)an ♦ onhyscan/onhiscan (Vf) ♦ onscunian/onscynian/onsceonian/anscunian/āscunian (Vf2) ♦ scunian/scynian/sceonian (Vf2) > a.m. shun ♦ tredan (VF5) > a.m. tread, got. trudan (VF4), v.n. troða (VF4), v.h.a. tretan (VF5) > all.m. treten, v.s. tredan, v.fr. treda (VF5) ♦ wlātian (Vf2).