hors-la-loi

hors-la-loi, n. et adj.


1. n. frēondlēas mann (m. th. rac.) ♦ ūtlaga (m. an) > a.m. outlaw, v.n. útlagi (m.) ♦ ūtlah wulfes hēafod (nt. a). mettre hors-la-loi forscrīfan (VF1) ♦ (ge)ūtlagian (Vf2).

2. adj. fāh/fāg, v.h.a. (ga)fēh, v.fr. fāch.