hurler

hurler, vt. et vi.


bellan (VF3), v.n. belja ♦ bylgan (Vf) > a.m. bellow ♦ circian cirman/cyrman (Vf) ♦ gi(e)llan/gellan/gyllan > a.m. yell, v.n. gjalla, v.h.a. gellan > all.m. gellen {VF3} ♦ grymet(t)an/gremettan/grimetan (Vf1), v.h.a. gremizōn (Vf2) ♦ gylian (Vf1) ♦ hlȳdan, v.h.a. hlūten > all.m. laüten {Vf1} ♦ hrēman/hrīeman/hrȳman (Vf) ♦ hwelan/hwylan (VF4) ♦ rārian (Vf2) > a.m. roar, v.h.a. rērēn (Vf3) > all.m. röhren ♦ scriccetan styrman, v.h.a. sturman > all.m. stürmen {Vf1} ♦ swōgan (VF7) ♦ þēotan/þēatan/þūtan, v.n. þjóta, v.h.a. diozan {VF2} ♦ þoterian/þotorian (Vf2). hurler à nouveau āhlōwan (VF7).

(LOUPS) hrōpan, v.h.a. hruoffan > all.m. rufen, v.s. hrōpan {VF7}, v.fr. hrōpa (VF6/7). hurler comme un loup þēotan ←.