condamnation

condamnation, n.


1. (AU TRIBUNAL) dōm > a.m. doom, got. dōms, v.n. dómr, v.h.a. tuom {m. a}, v.s. dōm (m.), v.fr. dōm (m.) ♦ fordēmednes (f. jō). condamnation à mort dēaþsynnignes (f. jō). prononcer une condamnation contre ætdēman (Vf1) ♦ fordēman (Vf1).

2. (blâme, réprobation) ǣswic/ēswic/ǣswyc (m. ja) ♦ ǣswicnes (f. jō) ♦ ǣswicung (f. ō) ♦ cēas (f.), v.fr. kase (f.) ♦ cēast (f. ou nt. ?) ♦ cīdung/cȳdung/cīding (f. ō) > a.m. chiding ♦ edwīt/edwīd, got. idweit {nt. a} ♦ gecīd/gecygd (m. ou nt.) ♦ (ge)niþerung/(ge)nyþerung ♦ v.h.a. nidarunga {f. ō} ♦ gestāl (nt.) ♦ gīem(e)nes/gēm(e)nes (f. jō) ♦ hlēoþrung (f. ō) ♦ (h)repsung/ræpsung (f. ō) ♦ læccung/læcing (f. ō), v.fr. laking ♦ le(a)htor/le(a)hter (m. a) ♦ leahtrung (f. ō) ♦ nǣting (f. ō) ♦ ofercīdung (f. ō) ♦ rihtandswaru (f. ō) ♦ sac(u) (f. ō) > a.m. sake, got. sakjō (f. ōn), v.n. sǫk, v.h.a. sahha (f. ō) > all.m. Sache, v.s. sake/seke, v.fr. saka ♦ stēorsprǣc/stēorsprēc tǣling (f. ō) ♦ tǣlnes (f. jō) ♦ þēowing/þȳwing (f. ō) ♦ þrafung (f. ō) ♦ þrēa/þrāwu (f. wō) > a.m. throe, v.h.a. drauua/drōa ♦ þrē(ag)ung/þrǣging/þrēa(w)ung/þrǣwung/þrēang, v.h.a. drowunga {f. ō} ♦ þrēal (f.) ♦ þrēapung (f. ō) ♦ þrēatung (f. ō) ♦ wyrgþu/wergþu/werhþ(u)/wi(e)rgþu/wærgþu, got. wargiþa {f. ō}.