impérissable

impérissable, adj.


unātēorigendlic/unātēriendlicundēadlic undēaþlicungewītendlic.