implorer

implorer, vt.


ābiddan æt (VF5) ♦ āhālsian (Vf) ♦ bēnsian (Vf2) ♦ besēcan (Vf1) > a.m. beseech ♦ crafian/cræfian (Vf1/Vf2) > a.m. crave, v.n. krefja (Vf1) ♦ frymdig/frimdig bēon (-mi) ♦ frymdig wesan (VF5) ♦ (ge)cli(o)pian/(ge)cle(o)pian/(ge)clypian (Vf2) ♦ (ge)hālsian/(ge)hǣlsian/(ge)hēalsian, v.h.a. heilisōn {Vf2}, v.s. helsian ♦ geornian (Vf) ♦ gi(e)rnan/ge(o)rnan/giornan/gyrnan > a.m. yearn, got. gairnjan, v.n. girna {Vf1}, v.s. girnean/gernean. implorer au nom de qq. becweþan (fore) (VF5).