importer

importer, vi.


n’importe comment ǣnige þinga (þurh) ǣnig þing. n’importe lequel/laquelle ǣlc/e(a)lc/ylc (ān) > a.m. each, v.fr. e(l)k/ellic ♦ ǣnig/ēnig > a.m. any, got. ainaha, v.n. einigr, v.h.a. einīg/ēnīg > all.m. einig v.s. ēnig, v.fr. ēnich ♦ ǣhwæþer gehwā (m. et f.), gehwæt (nt.) ♦ hwilch(w)ugu/hwilchwega. n’importe lequel des deux swāhwæþer(swā), v.s. sō hweđar sō ♦ swæþer. n’importe où (où que ce soit) āhwǣr/āhwār/ōhwǣr/ōwēr(n)āhwergen/āhwærgen/āwyrn/ōwērn, v.h.a. io hwergin > all.m. irgend ♦ (ge)hwǣr hwergen, v.h.a. hwergin, v.s. hwergin ♦ ofereall, v.h.a. ubarall ♦ þǣrþǣr. n’importe où (dans n’importe quelle direction) āhwider/ǣghwider/ǣghwyderāhwonan/āhwanan/āhwanon/āhwonon/ōhwanon gehwider. de n’importe où (ORIGINE) āhwonan ← ♦ gehwanon hwanonhwegu/hwænonhwegu. n’importe quand āhwænneǣfre/ǣfer > a.m. ever ♦ ǣne ǣr oþþe sīþ hwonne/hwanne/hwænne > a.m. when, got. ƕan, v.n. hvé, v.h.a. hwanne/hwenne > all.m. wann/wenn ♦ lōc(a) hwonne/lōc(a) hwænnesīþ oþþe ǣr sīþ oþþe ǣfre. n’importe quel(le) ǣlc ← ♦ ǣlc ānǣnig ← ♦ elles hwā sum > a.m. some, got. sums, v.n. sumr, v.h.a. sum, v.s. sum, v.fr. sum ♦ swāhwā (m.), swāhwilc (f. et nt.). n’importe qui āhwāāhwæþer/ōhwæþer, v.fr. āhwedder/āuder ♦ ǣnig mann. n’importe quoi āwiht/ā(w)uht/ā(wy)ht/ō(wi)ht > a.m. aught, v.h.a. iowiht/iawiht/eoweht ♦ āhwæt āhwæþer ← ♦ edwihte hwilch(w)ugu/hwilchweganāthwæt nāthwelc/nāthwilc samhwelc/samhwilc. n’importe quoi d’autre elles hwæt.