inférieur

inférieur, adj. et n.


1. adj.a. (SPATIAL) neoþanweard/n(i)oþanweardniþera/neoþera > a.m. nether, v.n. neðri, v.h.a. nidari (ja/jō). partie inférieure niþerdǣl (m. i). à la partie inférieure niþeweard/neoþeweard/nioþoweard. en position inférieure ni(o)þer/nyþer/neoþer/neoþor/niþor > a.m. nether, v.n. niðr/neðar, v.h.a. nidar > all.m. nieder, v.s. niđar, v.fr. nither.

b. (moindre) lǣssa/lȳssa/lēssa > a.m. less, v.fr. lessa.

c. (EN RANG, etc.) mǣtre/mētreniþera ← ♦ niþerlic ūtera/ȳtera. (subalterne) lǣssa ←. de rang inférieur geongor lǣs lȳtel > a.m. little, got. leitils, v.n. lítill, v.h.a. luzzil.

2. n. (subalterne) geongra (m. an).