appartenir

appartenir, vti.


1. (être à qq.) limpan, v.h.a. limphan/limfan {VF3} ♦ lōcian (in) tō > a.m. look (Vf2) ♦ tōlōcian (Vf2) ♦ wesan, got. wisan, v.n. vesa/vera, v.h.a. wesan, v.s. wesan, v.fr. wesa {VF5}. (BIENS) (ge)licgan tō/intō > a.m. lie, got. ligan, v.n. liggja, v.h.a. liggen > all.m. liegen {VF5}, liggian, v.fr. liga. (À UN MAÎTRE : servir ) hī(e)ran/hȳran/hē(o)ran/hīoran tō > a.m. hear, got. hausjan, v.n. heyra, v.h.a. hōren > all.m. hören {Vf1}. qui appartient à tōgelicgende. qui appartient à un autre ūtancumen/ūtancymen. qui appartient à une seigneurie eorldōmlic. qui appartient au roi (terres) cynelic. qui appartient par héritage gecynde > a.m. kind.


2.
(TERRITOIRE : faire partie de ) langian, v.h.a. gilangōn {Vf2}.


3.a.
(À UNE CATÉGORIE, etc.) befeallan tō > a.m. befall (VF7) ♦ (ge)limpan ←. qui appartient à l’une ou l’autre de deux sortes twīfeald/twȳfeald > a.m. twofold, v.n. tvífaldr, v.h.a. zwifalt, v.fr. twīfald.


b.
(GRAMM.) qui appartient au même paradigme þyl(li)c/þillic/þul(li)c, v.n. þvílíkr. qui appartient aux deux genres gemǣnelic twegra cynna. qui appartient aux trois genres ǣlces cynnes gemǣnelic þreora cynna.


4.
(être propre à qq.) belimpan/belympan (VF3) ♦ oþlengan (Vf). (PRIVILÈGE, DÛ) hī(e)ran ←. qui appartient par nature à gecynde > a.m. kind.


5.
(relever de, concerner) belimpan/belympan (VF3) ♦ (ge)byri(g)an/(ge)berian/gebirian, v.h.a. giburian > all.m. gebühren {Vf1}.


6.
(incomber à) ♦ becuman > a.m. become, v.h.a. biqueman > all.m. bekommen {VF4} ♦ (ge)byri(g)an ← ♦ (ge)limpan ← ♦ tōbelimpan (VF3).