irréfutable

irréfutable, adj.


strang/strong > a.m. strong, v.n. strangr, v.h.a. strengi (ja/jō) > all.m. streng, v.s. strang, v.fr. strang. être irréfutable (TÉMOIN, TÉMOIGNAGE) standan > a.m. stand, got. standan, v.n. standa, v.h.a. stantan/standan/stān > all.m. stehen, v.s. standan, v.fr. standa {VF6}.