irritation

irritation, n.


1. (exaspération) ābolgennes (f. jō) ♦ gremming (f. ō) ♦ onscunung/onsceonung/āsceanung/āscunung/āsceonung (f. ō) ♦ þwēor þwēora (m. an).


2.
(démangeaison, etc.) cleweþa/clæweþa (m. an) ♦ gicce/gycce > a.m. itch ♦ gicelnes (f. jō) ♦ gi(e)cþa/giocþa/geocþa/gycþa/gihþa/gyhþa, v.h.a. iuchido {m. an}.


3.
(inflammation) irritation de l’estomac gesceorf (nt.) > a.m. scurf.