irrité

irrité, adj.


(exaspéré, etc.) bit(t)er/bit(t)or > a.m. bitter, got. baitrs, v.n. bitr, v.h.a. bittar > all.m. bitter, v.s. bittar ♦ biterlic bolgenmōdellenwōd fēondlic > a.m. fiendlike ♦ gealg/gealh gealgmōd/gealhmōdgefrēcnod gegremid(ge)hāth(e)ort/(ge)hāthyrt gehāthiert gram, v.h.a. gram > all.m. gram, v.s. gram ♦ grambǣre gramigende hāt > a.m. hot, v.n. heitr, v.h.a. heiz > all.m. heiss, v.s. hēt, v.fr. hēt ♦ i(e)rlic/eorlic/yrlic i(e)rre/yrre/eorre, got. airzeis, v.h.a. irri > all.m. irre {ja/jō}, v.s. irri ♦ i(e)rremōd/yrremōd iersigendeinbolgen onbolgen teart > a.m. tart ♦ tornmōd, v.h.a. zornmuot ♦ þrōh/trōh þwe(o)rh/þwyrh/þwurh/þwēr/þwīr/þwȳr, got. þwairhs, v.n. þverr, v.h.a. dwerah ♦ wēamōd wōd, got. wōþs, v.n. óðr, v.h.a. wuot ♦ wrāþ > a.m. wroth, v.n. reiðr, v.h.a. reid, v.s. wrēđ ♦ wrāþmōd, v.s. wrēđmōd.
être irrité ābelgan, v.s. abelgan {VF3} ♦ forbelgan (VF3) ♦ (ge)belgan, v.h.a. belgan > all.m. balgen {VF3}, v.s. belgan, v.fr. belga (VF3) ♦ (ge)hāthi(e)rtan/(ge)hāthyrtan/(ge)hātheortan (Vf) ♦ (ge)i(e)rsian/(ge)eorsian/(ge)yrsian/(ge)iorsian (Vf2) ♦ gesweorcan (VF3), v.s. giswerkan ♦ (ge)wrāþian (Vf2) ♦ (ge)wrǣþan (Vf) ♦ onstingan (VF3) ♦ wiþ(e)rian, v.h.a. widarōn {Vf2}. facilement irrité ēaþbylige/īeþbilge/īþbelig.