irriter

irriter, v.


1. vt.a. (exaspérer, etc.) ābit(e)rian (Vf2) ♦ āswīcan (VF1) ♦ (ge)dreccan (Vf1) ♦ (ge)fandian, v.h.a. fantōn > all.m. fahnden {Vf2}, v.s. fandōn, v.fr. fandia ♦ (ge)tirgan/(ge)tiri(g)an/(ge)tergan/(ge)tyrgan (Vf) ♦ gramian (Vf2) ♦ gri(e)llan/gryllan (Vf) ♦ onscunian/onscynian/onsceonian/anscunian/āscunian (Vf2) ♦ tēonian/tȳnian (Vf2), v.s. gitiunean, v.fr. tiuna/tiona.

b. (rendre douloureux) (LIENS, FERS) rīdan > a.m. ride (VF1). MALADIE, etc.) slītan > a.m. slit, v.n. slíta, v.h.a. slīzan > all.m. schleissen, v.s. slītan, v.fr. slītan {VF1}.

2. s’irriter, vp. (se fâcher) ābelgan, v.s. abelgan {VF3} ♦ forbelgan (VF3) ♦ (ge)belgan, v.h.a. belgan > all.m. balgen {VF3}, v.s. belgan, v.fr. belga (VF3) ♦ (ge)hāthi(e)rtan/(ge)hāthyrtan/(ge)hātheortan (Vf) ♦ (ge)i(e)rsian/(ge)eorsian/(ge)yrsian/(ge)iorsian (Vf2) ♦ gesweorcan (VF3), v.s. giswerkan ♦ (ge)wrāþian (Vf2) ♦ (ge)wrǣþan (Vf) ♦ onstingan (VF3).