jaillir

jaillir, vi.


1. (surgir) āberstan ūt (VF3) ♦ ābrecan (ūt) (VF4) ♦ āspringan/āspryngan/āsprincan (VF3) ♦ ætspringan (VF3) ♦ forþblǣstan forþblāwan (VF7) ♦ forþbrecan (VF4) ♦ forþhrēosan (VF2) ♦ forþroccettan (Vf1) ♦ (ge)berstan (VF3) > a.m. burst, v.n. bresta (VF3), v.h.a. brestan (VF4) > all.m. bersten, v.s. brestan (VF3), v.fr. bersta (VF3) ♦ (ge)springan > a.m. spring, v.n. springa, v.h.a. springan > all.m. springen {VF3}, v.s. springan, v.fr. springa ♦ hlēapettan (Vf) ♦ roc(c)ettan (Vf1) ♦ scēotan of (VF2) ♦ tōberstan (VF3), v.h.a. zarbrestan (VF4) > all.m. zerbersten, v.s. tebrestan ♦ þurhbrecan, v.h.a. durhbrehhan {VF4} ♦ ūp ābrecan (VF4) ♦ ūp āscēotan (VF2) ♦ ūprocettan (Vf1) ♦ ūtāberstan (VF3) ♦ ūt ābrecan (VF4) ♦ ūt āscēotan (VF2) ♦ ūt āslēan (VF6) ♦ ūt rǣsan (Vf1) qui jaillit forþrǣsende.


2.
(LIQUIDE, FEU, etc.) ābrecan ūp (VF4) ♦ āflōwan of/ūt/ūp (VF7) ♦ āgēotan/āgītan (VF2) ♦ āspringan/āspryngan/āsprincan ūp (VF3) ♦ āweallan (ūt) (VF7) ♦ brecan of/ūp (VF4) ♦ crīþan (ge)flōwan (VF7) > a.m. flow, v.n. flóa, v.h.a. flewēn (Vf3) ♦ gēotan, got. giutan, v.n. gjóta, v.h.a. giozzan > all.m. giessen {VF2}, v.s. giotan, v.fr. iāta ♦ onspringan, v.h.a. inspringan > all.m. entspringen {VF3} ♦ ūp āblāwan (VF7) ♦ ūpāwe(a)llan (VF7) ♦ ūpfēran (Vf1) ♦ ūtflōwan (VF7) ♦ weallan (VF7) > a.m. well, v.n. vella (Vf1), v.h.a. wallan (VF7) > all.m. wallen, v.s. wallan, v.fr. walla. (YEUX) āscēotan (VF2). (FLAMMES) lācan, got. laikan, v.n. leika {VF7}. (LUMIÈRE) ūp ālȳman (Vf). (SOURCE, etc.) springan ← ♦ ūp springan (VF3). faire jaillir (UNE ÉTINCELLE) drīfan of (VF1). laisser jaillir (ouvrir, débloquer) ontȳnan/ontēnan/untȳnan/untīnan/untēnan (Vf1). qui jaillit forþrǣsende.