joie

joie, n.


1. bliss/blys(s)/blīþs/blīds (f. jō) > a.m. bliss, v.s. blīdsea/blīzza (f.) ♦ blīþnes (f. jō) ♦ drēam (m. a) > a.m. dream, v.n. draumr, v.h.a. troum (m. a) > all.m. Traum ♦ ēadwela (m. an) ♦ ēstnes (f. jō) ♦ fægennes (f. jō) ♦ fēowung (f. ō) ♦ gamen/gomen (nt. a) > a.m. game, v.n. gaman (nt.), v.h.a. gaman, v.s. gaman (nt.), v.fr. game/gome (f.) ♦ (ge)blissung (f. ō) ♦ (ge)fægnung (f. ō) ♦ (ge)fēa, v.h.a. gifēho {m. an} ♦ gefeohtsumnes (f. jō) ♦ (ge)glædnes/(ge)glednes (f. jō) ♦ gesǣlignes (f. jō) ♦ glæd/glad (nt.) ♦ glædscipe (m. i) ♦ glīwstæf/glēostæf (m. a) ♦ hēahbliss (f. jō) ♦ hyht/hiht/heht (m. et f.) ♦ hyhting/hihting (f. ō) ♦ hyhtwynn (f. i) ♦ liss/līþs (f. jō) ♦ rē(o)tu (f.) ♦ rōtnes (f. jō) ♦ sǣl/sēl (m. i) ♦ wynn (f. i), v.h.a. wunna (f. jō), v.h.a. wunnī (f. īn) > all.m. Wonne, v.s. wunnea ♦ wynsummung (f. ō) ♦ wynsumnes (f. jō) > a.m. winsomeness. joie bruyante wyndrēam (m. a) ♦ wyndrēamnes (f. jō). joie de festoyer symbelwynn (f. i). joie de vivre gumdrēam (m. a) ♦ līfwynn (f. i). joie triomphante (ge)blissung (f. ō) ♦ hēahbliss (f. jō) ♦ hyht ← ♦ hyhting ← ♦ ūpāhafennes/ūpāhefennes (f. jō) ♦ ūpāhefednes (f. jō) ♦ ūphefnes (f. jō) ♦ wuldrung (f. ō) ♦ wynsumnes ←.


2.
avec joie glædlīce, v.n. glaðliga ♦ on gefēa. manifester sa joie (être amical) onfægnian (Vf2). plein de joie hyhtful/hehtful/hihtful. qui exprime la joie (REGARD, etc.) glæd/glad > a.m. glad, v.h.a. glat > all.m. glat, v.n. glaðr. se sentir plein de joie hēafod hebban (VF6). sans joie ungefēalīce. sauter de joie (ge)fæg(e)nian/(ge)fag(e)nian/fahnian > a.m. fawn, got. faginōn, v.n. fagna, v.h.a. faginōn {Vf2} ♦ hoppettan (Vf1). source de joie wynstaþol (m. a).