joindre

joindre, v.


1. vt.a. (unir) āfēgan (Vf1) ♦ (ge)tī(e)gan/ge)tȳgan/(ge)tēgan > a.m. tie (Vf1) ♦ (ge)þēodan/(ge)þī(e)dan/geþȳdan (Vf1), v.n. þýfa, v.h.a. diuten (Vf1) > all.m. deuten ♦ hlecan (VF4 ou 5) ♦ teofenian/teofonian (Vf2) ♦ tōgeþēodan (Vf1).

b. (adjoindre) befēgan (Vf1) ♦ beþēodan (Vf1) ♦ gecnyttan/gecnittan (Vf1) ♦ (ge)fæstnian (Vf2), v.s. fastnōn ♦ gefēg(e)an (Vf1) ♦ gefērlǣcan (Vf1) ♦ gehæftan (Vf1) ♦ gemen(c)gan/gemængan (Vf1) ♦ lecgan tō ēacan (Vf1) ♦ tōbef(e)aldan (VF7) ♦ tōcnyccan tōfealdan (VF7).

2. se joindre, vp.a. (s’unir à) geǣnan.

b. (accompagner qq.) (ge)midsīþ(eg)ian (Vf2).

c. (faire cause commune avec) gelǣcan (Vf1).