jusque

jusque, jusqu’à, prép.


1. prép. a. (spatial et temporel) æt/et > a.m. at, got. at, v.n. at, v.h.a. az, v.s. at, v.fr. et/it ♦ (g)eond/giond/gynd/giend, v.s. und ♦ til > a.m. till v.n. til, v.fr. til ♦ wiþ > a.m. with, v.n. við, v.s. wiđ, v.fr. with. jusqu’ici (LOCATIF) hērtō > a.m. hereto. seulement jusqu’ici nū oþ þis. jusqu’à présent gēn/gīn(a)/gē(a)na/geona/gīen(a), v.n. enn ♦ gīet/nū gȳt þisum þonne gȳt/þonne gīet. jusqu’où tō hwon þæs þe. jusque là oþ þæt.

b. (DEGRÉ) > a.m. to, got. du, v.h.a. zuo/zū > all.m. zu, v.s. tō, v.fr. tō. jusqu’à quel point hū lange. jusqu’à un certain point healfunga.

2. jusqu’à ce que, loc. conj. hwonne/hwanne/hwænne > a.m. when, got. ƕan, v.n. hvé, v.h.a. hwanne/hwenne > all.m. wann/wenn, v.s. hwan(na), v.fr. hwanne/hwenne ♦ oþþe/eþþa þæt þæs þe þon þætþæt.