justifié

justifié, adj.


1. (juste) reþe rihtwīs > a.m. righteous, v.n. réttvíss, v.h.a. rehtwīs.


2.
être justifié à faire qqch. magan > a.m. may, got. magan, v.n. mega, v.h.a. magan > all.m. mögen, v.s. mugan, v.fr. muga {perf. pr.}.