lâcher

lâcher, vt.


1. (ne plus tenir, lâcher prise) ālǣtan/ālētan (VF7) ♦ lǣtan/lētan > a.m. let, got. lētan, v.n. láta, v.h.a. lāzzan > all.m. lassen, v.s. lātan, v.fr. lēta {VF7}.


2.
(libérer) lâcher les chiens sur bǣtan, v.n. beita, v.h.a. beizian (Vf) ♦ slǣtan (Vf).


3.
(laisser tomber) gefyllan (Vf1).