lamentation

lamentation, n.


cwānung (f. ō) ♦ cwīþnes (f. jō) ♦ cwīþung (f. ō) ♦ gēanoþ, got. gaunoþu (m. u) ♦ gēom(o)rung/gē(a)mrung (f. jō) ♦ gnornung (f. ō) ♦ gōung (f. ō) ♦ grānung (f. ō) ♦ grornung (f. ō) ♦ hēaf (m.) ♦ hearmlēoþ (nt. a) ♦ hēof (m.) ♦ hēofung (f. ō) ♦ (h)rēam/hēarm (m. a) ♦ hrēow(e)sung (f. ō) ♦ hrōp (m.), got. hrops (m.), v.n. hróp, v.h.a. (h)ruof > all.m. Ruf ♦ rēon sārcwide (m. i) ♦ sārgung (f. ō) ♦ sārigc(i)erm (m. a) ♦ sārseofung (f. ō) ♦ sārspell (nt. a) ♦ seofung (f. ō) ♦ sorgword/sorhword (nt. a) ♦ wānung (f. ō) ♦ wōp (m. a), v.h.a. wuof, v.s. wōp. lamentation le matin morgenswēg (m. i). jour de lamentation hēofungdæg (m. a). lieu de lamentation wōpstōw (f. wō).