lamenter

se lamenter, vp.


āgēomrian (Vf2) ♦ beaft(i)an (Vf1/2) ♦ begēomrian (Vf2) ♦ begnornian (Vf2) ♦ begrētan/begrǣtan (VF7) ♦ behēofian (Vf2) ♦ bemǣnan (Vf1) > a.m. bemoan ♦ bemurnan (VF3 et Vf1) ♦ berēotan (VF2) ♦ besārgian (Vf2) ♦ besingan (VF3) ♦ bewēpan (VF7/Vf1) ♦ c(e)arian > a.m. care, got. karōn, v.h.a. charōn {Vf2} ♦ cwānian (Vf2), got. qainōn (Vf2), v.n. kveina ♦ cwīþan (Vf1), v.n. kvíða, v.s. quiđian ♦ dǣdbētan (Vf1) ♦ drȳman (Vf) ♦ (ge)hrīeman/(ge)hrēman/(ge)hrȳman (Vf) ♦ (ge)mǣnan > a.m. moan, got. gamainjan, v.h.a. gimeinan {Vf1} ♦ gēom(e)rian (Vf2) ♦ (ge)wānian, v.n. veina, v.h.a. weinōn > all.m. weinen {Vf2} ♦ (ge)wēpan/(ge)wǣpan (VF7/Vf1) > a.m. weep, got. wōpjan (Vf1), v.n. œpa (Vf1), v.h.a. wuofan (VF7/Vf1), v.s. wōpian (VF7), v.fr. wēpa (VF7) ♦ gnornian (Vf2), v.s. gnornon ♦ grānian (Vf2) > a.m. groan ♦ grēotan, v.s. griotan {VF2} ♦ grētan/grǣtan, got. grētan/greitan, v.n. gráta {VF7} ♦ grornian (Vf2) ♦ gyrman/gierman (Vf) ♦ hēafe bewindan (VF3) ♦ hēofan/hēowan (Vf ou VF7 ?) ♦ hēofian (Vf2) ♦ hrēowsian (Vf2) ♦ murnan (VF3 et Vf3) > a.m. mourn, got. maurnan (Vf3), v.n. morna, v.h.a. mornēn (Vf3), v.s. mornōn/mornian ♦ rārian (Vf2) > a.m. roar, v.h.a. rērēn (Vf3) > all.m. röhren ♦ (w)rēotan, v.n. rjóta, v.h.a. riozan {VF2} ♦ sārettan, v.h.a. sērazzan {Vf1} ♦ se(o)fian/seafian/sifian/syfian (Vf2) ♦ sīcan æfter (VF1) ♦ sicet(t)an/siccet(t)an (Vf1) ♦ sorgian ymbe/on/for (Vf2) > a.m. sorrow ♦ swōrettan (Vf1) ♦ wēa cwānian (Vf2 ♦ wōperian (Vf2). (EN FRAPPANT DANS SES MAINS) handbæftian/handbeaftan/handbeoftan (Vf). en se lamentant wōplīce. qui se lamente hēofiendhēofigendlic rārigendewēpende.