lancer

lancer 1, v.


1. vt.a. (jeter) āwe(o)rpan/āwearpan/āwurpan (VF3) ♦ bescēotan (VF2) ♦ bescūfan/bescēofan (VF2) ♦ beweorpan (VF3) ♦ (ge)sendan/(ge)sændan > a.m. send, got. sandjan, v.n. senda, v.h.a. senten > all.m. senden {Vf1}, v.s. sendian, v.fr. senda (Vf1) ♦ (ge)torfian/(ge)tyrfian/(ge)turfian (Vf2) ♦ (ge)w(e)orpan > a.m. warp, got. wairpan, v.n. verpa, v.h.a. werfan > all.m. werfen, v.s. werpan, v.fr. werpa {VF3} ♦ (ge)worpian, v.h.a. worfōn {Vf2} ♦ wealcan (VF7) > a.m. walk, v.n. valka. lancer de tous côtés tōtorfian (Vf2).

b. (UN PROJECTILE) āstrǣlian (Vf2) ♦ forþ flēogan (VF2) ♦ (ge)scēotan > a.m. shoot, v.n. skjóta, v.h.a. sciozzan > all.m. schiessen {VF2}, v.s. skietan, v.fr. skiata (VF2) ♦ (ge)sc(e)otian (Vf2) ♦ (ge)sendan ← ♦ lǣlian/lēlian lǣtan…flēogan (VF2) ♦ onsendan/ansendan (Vf1) ♦ (ūt) āscēotan (VF2).

c. (émettre, envoyer) āsendan/āsændan (Vf1) ♦ āweglǣtan (VF7) ♦ forþian ūt (Vf2) ♦ forþlǣtan (VF7) ♦ forþsendan (Vf1) ♦ ofcirran (Vf1) ♦ onsendan ← ♦ ūt ādōn (-mi) ♦ ūt drīfan (VF1).

2. se lancer, vp.a. (DANS UNE ACTIVITÉ) ābisgian/ābysgian in/on/mid/ymb (Vf2) ♦ befōn on (VF7) ♦ begān in (-mi) ♦ begangan (VF7) ♦ bēon/wesan ymbe drēogan æfter (VF2) ♦ (ge)habban > a.m. have, got. haban, v.n. hafa, v.h.a. habēn > all.m. haben, v.s. hebbian {Vf3}, v.fr. hebba/habba (Vf1) ♦ lǣdan > a.m. lead, v.n. leiða, v.h.a. leiten > all.m. leiten {Vf1}, v.s. lēdian, v.fr. lēda (Vf1) ♦ on handa habban (Vf3) ♦ onstandan/anstandan (VF6) ♦ ymbwesan (VF5).

b. se lancer à la poursuite de (ge)tengan æfter (Vf).


lancer 2, n.


(DE PROJECTILE) (ge)sc(e)ot (nt. a) > a.m. shot, v.n. skot, v.h.a. (gi)scoz > all.m. Geschoss, v.fr. scot sc(e)otung (f. ō) > a.m. shooting scyte, v.h.a. schuz > all.m. Schuss {m. i}, v.fr. sket turfung/torfung (f. ō) wyrp (m.), v.h.a. wurf. (SPORT) tōswung weorp (m.) wyrp ←.