langue

langue, n.


1. (ORGANE, CHOSE EN FORME DE LANGUE) tunge > a.m. tongue, got. tuggō, v.n. tunga, v.h.a. zunga > all.m. Zunge, v.s. tunga/tunge, v.fr. tunga/tunge {f. ōn}. langue fourchue twisil tunge (f. ōn). langue fourchue à trois pointes (SERPENT) þrīslite tunge (f. ōn) ♦ þrīsnæcce tunge (f. ōn). qui a la langue acérée (PERSONNE) biterwyrde (ja/jō) ♦ hrædwyrde (ja/jō) ♦ sc(e)arp/scærp > a.m. sharp, v.n. skarpr, v.h.a. sarph/scarp/scarf > all.m. scharf, v.s. skarp, v.fr. skerp ♦ tungwōd. mauvaise langue (calomniateur) tǣlend/tēlend (m. nd) ♦ wrōht (m.).


2.
(idiome) (ge)reord (nt. a), got. razda (f. ō), v.n. rǫdd (f.), v.h.a. rarta (f.) ♦ (ge)sprǣc (nt.), v.h.a. gisprāche ♦ geþēode (nt. ja), v.h.a. gidiuti ♦ lǣden/lēden/lēoden sp(r)ǣc/sp(r)ēc > a.m. speech, v.h.a. sprāhha > all.m. Sprache {f. ō}, v.s. sprāka, v.fr. sprēke ♦ tunge ← ♦ þēod (f. ō), got. þiuda (f. ō), v.n. þjóf (f.), v.h.a. thiot (f. ō et ōn), v.s. thiod(a), v.fr. thiade ♦ þēodisc (nt.). langue latine lǣdengereord (nt. a) ♦ lǣdengeþēode (nt. ja) ♦ lǣdensprǣc (f. ō). langue scandinave denisc > a.m. Danish, v.n. Danskr. langue étrangère lǣden ←. de langue étrangère el(l)reord/æl(l)reord/eallreord/elriordel(l)reordig/ælreordig. qui parle une autre langue el(l)reord ← ♦ el(l)reordig ←. qui parle une langue incompréhensible ungereord.


3.
(style) sp(r)ǣc ← ♦ word > a.m. word, got. waurd, v.n. orð, v.h.a. wort > all.m. Wort, v.s. word, v.fr. (w)ord {nt. a}.