largement

largement, adv.


1. (loin, d’une manière étendue) brādefeorr/fior > a.m. far, got. fairra, v.n. fjarri, v.h.a. ferro, verrana > all.m. fern, v.s. fer, v.fr. fir/fer ♦ rūme, v.h.a. rumo ♦ rūmgāllīce sīdewīde, v.n. víða, v.h.a. wīto, v.s. wīdo. très largement fulwīde.


2.
(généreusement) cystiglīce/cyst(e)līceēst(e)līce rūme ← ♦ rūmheortlīce rūmlīcerūmmodlīce/rūmedlīce swīþe, v.s. swīđo, v.fr. swīthe ♦ ungrǣdiglīce.