laver

laver, v.


1. vt.a. (baigner) āwascan (VF6) ♦ bebaþian (Vf2) ♦ beþettan (Vf) ♦ (ge)baþian/bæþian/(ge)beþian/beþigean > a.m. bathe, v.h.a. badōn > all.m. baden {Vf2}. (UNE PLAIE) (ge)baþian ← ♦ beþþan (Vf).

b. (nettoyer) āclǣnsian (Vf2) ♦ āfeormian (Vf2) ♦ āhlūttrian/āhlȳttrian (Vf1) ♦ āþwēan (VF6) ♦ (ge)clǣnsi(g)an/clēnsian/geclānsian/(ge)clǣsnian/clǣnsnian (Vf2) > a.m. cleanse ♦ (ge)feormian (Vf2) ♦ (ge)lafian > a.m. lave, v.h.a. labōn > all.m. laben{Vf2} ♦ (ge)þwēan, got. þwahan, v.n. þvá, v.h.a. thwahan/dwahan {VF6}, v.s. twahan ♦ (ge)wascan/(ge)wacsan/wæscan/wa(c)xan/waxsan (VF6) > a.m. wash, v.n. vaska (Vf), v.h.a. waskan (VF6) > all.m. waschen ♦ onþwēan/inþwēan (VF6) ♦ weoxian (Vf2). laver avec une seringue bespǣtan (VF7). non lavé unāwæscen/unāwaxenunþwogen/unþwagen/unþwægen/unþwegen/unþwean/unþwēn, got. unþwahans ♦ unwæscen > a.m. unwashen.

c. laver qq. de ses péchés (ge)clǣnsi(g)an ←.

2. se laver, vp.a. (faire sa toilette) āspȳlian (Vf2).

b. (D’UNE ACCUSATION) belādian (Vf2) ♦ betellan (Vf1) ♦ (ge)cennan/gecænnan/cynnan/cinnan (Vf1), got. kannjan (Vf1), v.n. kenna, v.h.a. kannjan/chennan, v.s. kennian, v.fr. kanna/kenna ♦ (ge)clǣnsi(g)an ← ♦ (ge)lādian (Vf2) ♦ geswīcnan (Vf1) ♦ getrēowan/getrīowan/getrīewan/getrȳwan (Vf1) ♦ (ge)trēowian/(ge)trīowian (Vf2) ♦ (ge)trēowsian/(ge)trȳwsian (Vf2) ♦ (ge)trūwian/(ge)trȳwian (Vf2), got. (ga)trauan (Vf3), v.n. trúa (Vf3), v.h.a. trū(w)ēn (Vf3) > all.m. trauen, v.s. trūōn ♦ ungereccan (Vf1) ♦ unsyngian/unsingian/onsyngian (Vf2).