lèpre

lèpre, n.


blǣce (nt. ?) ♦ blǣco (nt.) ♦ blǣcþa (m. an) ♦ blǣcþrūstfel (nt. a) ♦ hrēof(o)l/hrēoful (f.) ♦ hrēofla (m. an) ♦ hrēofnes (f. jō) ♦ sēo mycle coþu (f. ō) ♦ sēo mycle ādl (f. ō) ♦ þrūstfell, got. þrutsfill {nt. a}. qui n’a pas la lèpre unhrēoflig.