lever

lever 1, v.


1. vt.a. (soulever) ādōn (-mi) ♦ āhebban/āhæbban (ūp) (VF6) ♦ ārǣran/ārēran (Vf1) ♦ āreccan (Vf1) ♦ ferian ūp (Vf2) ♦ (ge)dōn ūp (-mi) ♦ (ge)hēan (Vf2), got. hauhjan (Vf1) ♦ hafenian, v.h.a. hebinōn {Vf2} ♦ (ge)hebban (ūp) > a.m. heave, got. hafjan, v.n. hefja, v.h.a. heffan > all.m. heben, v.s. hebbian, v.fr. heffan/heva {VF6} ♦ onhebban/anhebban/anhæbban ūp (VF6) ♦ onstēpan (Vf) ♦ rǣran/rēran > a.m. rear, v.n. reisa {Vf1} ♦ tēon ūp (VF2) ♦ underlūtan (VF2) ♦ ūp ābregdan, v.n. bregða upp {VF3} ♦ ūp ārǣran (Vf1) ♦ ūp āreccan (Vf1) ♦ ūp āstreccan (Vf1) ♦ ūpātēon (VF1/2) ♦ ūp āþenian (Vf1/2) ♦ ūpgān (-mi) ♦ ūpniman (VF4) ♦ ūprǣran (Vf1) ♦ ūpreccan (Vf1) ♦ wreccan/wræccan (Vf1).

b. (DU GIBIER) ārǣran/ǣrǣran ūp (Vf1).

c. lever le siège þæt setl forlǣtan (VF7).

d. faire lever (PÂTE, PAIN) āhebban ← ♦ gebirman/gebyrman (Vf) ♦ (ge)cnedan (VF5) > a.m. knead, v.n. knoða (Vf2), v.h.a. chnetan (VF5) > all.m. kneten ♦ onhebban (VF6).

2. se lever, vp.a. (se mettre debout) ārīsan/onrīsan > a.m. arise, got. urreisan {VF1} ♦ āstandan, v.h.a. arstantan/erstān > all.m. erstehen {VF6} ♦ gestandan > a.m. stand ♦ ūpāhebban (VF6) ♦ ūpāstandan (VF6) ♦ ūp ārǣman (Vf).

b. (sortir du lit) ārīsan ←. se lever tôt morgenwacian (Vf2).

c. (JOUR) frumlyhtan (Vf) ♦ (ge)dagian/(ge)dagigan (Vf2) > a.m. dawn, v.n. daga (Vf2), v.h.a. tagēn (Vf3) > all.m. tagen ♦ (ge)līhtan/(ge)lēohtan/(ge)lȳhtan, got. (ga)liuhtjan, v.n. lýsa, v.h.a. liuhten > all.m. leuchten {Vf1}, v.s. līohtian ♦ inlixan (Vf) ♦ lēohtian (Vf2).

d. se lever contre (se révolter) onārīsan (VF1).


lever 2, n.


lever du jour dægrēd (nt. a) dægrima (m. an) dagung (f. ō) ēarendel/ēarendil/ēorendel (m. ?) morgen/mærgen > a.m. morn/morrow, got. maurgins (m. a), v.n. morgin (m.), v.h.a. morgan (m. a) > all.m. Morgen, v.s. morgan, v.fr. morn. au lever du jour ǣrlīce > a.m. early, v.n. árliga on dagunge on ūhtan tō þām ǣrdæge tō ūhtes. lever du soleil sunnan ūpgang (m. a) sunnan ūpspring (m. a) ūpgang (m. a), v.h.a. ūfgang (m. a et i) > all.m. Aufgang ūpryne/ūprine/ūpyrne (m.).