libérer

libérer, v.


1. vt.a. (délivrer) ādōn (of) (-mi) ♦ ālȳsan/ālēsan/ālīesan (æt/from/of) (Vf1) ♦ bedǣlan/bedēlan (Vf1) ♦ befrēogan (Vf) ♦ forlǣtan (ūt) (VF7) ♦ (ge)frēogan (Vf), frīa (Vf2) > a.m. free, got. frijōn (Vf2), v.n. frjá, v.s. friohan, v.fr. friaia/fr(a)ia ♦ gelangian (Vf2) ♦ (ge)liþian/(ge)leoþian (Vf) ♦ onlīesan/onlȳsan/onlēsan (Vf1) ♦ unbindan/onbindan/anbindan/inbindan > a.m. unbind, got. andbindan, v.h.a. intpintan > all.m. entbinden {VF3}, v.s. antbindan ♦ unlīesan/unlȳsan/unlēsan (Vf1) ♦ ūt gedōn (-mi) ♦ ūt niman (VF4).

b. (racheter un esclave) gebycgan/gebicg(e)an (ūt) (Vf1).

c. (dégager, dispenser) (DE TOUTE CONDITION, DE TOUT OBSTACLE) (ge)frēolsian/frylsian (Vf2). libérer d’une contrainte/d’une gêne (ge)hȳþegian (Vf). libérer qq. de son travail (ge)ǣmtian (fram) (Vf2) ♦ gerestan, v.h.a giresten {Vf1}.

2. se libérer, vp. (DE SON TRAVAIL) (ge)ǣmtian (fram) (Vf2).