liquide

liquide, adj. et n.


1. adj. flōwende flōwendlic. devenir liquide flōwan (VF7) > a.m. flow, v.n. flóa, v.h.a. flewēn (Vf3) ♦ (ge)mi(e)ltan/(ge)meltan/(ge)myltan (Vf) > a.m. melt, v.n. melta ♦ formeltan/formyltan (VF3).


2.
n. wǣta (m. an) ♦ ȳþ/ēþ, v.n. unnr (f. i), v.h.a. unda (f. ō et ōn), v.s. ūđia. liquide qui coule ryniga (m. an). recouvrir d’un liquide geondgēotan (VF2) ♦ ofgēotan (VF2) ♦ þurhgēotan, v.h.a. durhgiozan (VF2).