livide

livide, adj.


āsweartod blāt blātendelǣl wann > a.m. wan ♦ wan(n)iht. être livide blāt(i)an (Vf). devenir livide āsweartian (Vf2) ♦ āwannian (Vf2) ♦ doxian (Vf) > a.m. dusk ♦ feologan wannian (Vf2). avec un teint livide blāte. livide par la peur de se noyer flōdblāc.