logement

logement, n.


1. (auberge, pension) būr (nt. a) > a.m. bower, v.n. búr, v.h.a. būr (m. a) > all.m. Bauer ♦ cumena hūs (nt. a) ♦ cumena wīcung (f. ō) ♦ cumenhūs (nt. a) ♦ gi(e)stærn/gæstærn/gestern/gestærn/gystern (nt. a) ♦ gi(e)sthof/gasthof/gæsthof (nt. a) ♦ gi(e)sthūs/gesthūs/gysthūs/gasthūs/gæsthūs (nt. a) > a.m. guesthouse ♦ hūs be wege (nt. a) ♦ inn (nt.) > a.m. inn. fournir un logement (ge)hāmettangehāmian (Vf2).


2.
logement d’un prêtre prēostlīf (nt. a).


3.
(cantonnement, quartiers) herebeorg/her(e)byrg (f. ō), v.n. herbergi (nt.), v.h.a. heriberga (f. ō) > all.m. Herberge.