après

après, prép. et adv.


1. prép. a. (SPATIAL) æfter/efter/eftyr > a.m. after, got. aftaro, v.n. eptir, v.h.a. aftar, v.s. aftar/after, v.fr. efter/after ♦ æthindan beæftan/bæfta(n), v.fr. befta ♦ behindan > a.m. behind ♦ (g)eond/giond/gynd/giend ofer/ober/ofor > a.m. over, got. ufar, v.n. yfir, v.h.a. ubar/ubir > all.m. über, v.s. oƀar, v.fr. over ♦ onufan sīþ, v.h.a. sīd/sīdh > all.m. seit ♦ uppan/uppon, v.h.a. ūffan, v.s. uppan, v.fr. uppa ♦ wiþæftan/wiþeftan. (à la poursuite de) æfter ← ♦ on lāst(e).

b. (TEMPOREL) æfter ← ♦ ofer ← ♦ onufanymb(e)/emb(e)/umb(e), v.n. um(b), v.h.a. umbi/umbe > all.m. um, v.s. umbi, v.fr. um(be). aussitôt après sōna æfter.

c. (SUCCESSION : en second) > a.m. to, got. du, v.h.a. zuo/zū > all.m. zu, v.s. tō, v.fr. tō.

d. d’après, loc. prép. (selon) æfter ← ♦ be/bī/big > a.m. by, got. bi, v.h.a. bī/be > all.m. bei, v.s. bi/be, v.fr. bī/be ♦ nē(a)h > a.m. nigh, got. neƕis, v.n. nær, v.s. nāh ♦ ←. d’après ce que j’ai entendu dire mīne gefrǣge.

2. adv. a. (SPATIAL) æthindanbeæftan ← ♦ behindan ← ♦ onhindan wiþæftan ←. (au-delà) beæftan ← ♦ begeon(d)an/begeonde/beiundan(e) > a.m. beyond ♦ b(e)ufan/bufon ymb(e).

b. (TEMPOREL) æfter/efter/eftyr > a.m. after, got. aftra, v.n. aptr, eptir ♦ æfter sīþfæte æfter þǣmæfter þisum æfter þon/æfter þȳeft forþ > a.m. forth, v.s. forđ, v.fr. forth/ford ♦ furþor/furþur/forþor > a.m. further, v.s. furđor, v.fr. firthor/furdur ♦ (g)eond sīþ, v.n. síð, v.s. sīđ ♦ sīþet sīþlīcesīþor siþþa sīþ þāmsiþþan/siþþon/syþþan/seoþþan, v.n. siþan ♦ þā, v.h.a. dō, v.s. thō/thuo, v.fr. thā ♦ þanon/þanan/þ(e)onan/þanun/þ(e)onen > a.m. thence, v.h.a. thanān/danān, thana/dana > all.m. dannen, v.s. thanan, v.fr. thana ♦ þanon forþ/þanan forþ þǣr nēhstþǣræfter > a.m. thereafter ♦ þæs þon/þan, got. þan, v.n. þá, v.h.a. dana ♦ þonne/þanne/þænne/þanna > a.m. then, got. þan, v.h.a. thanna/danna/danne > all.m. denn/dann ♦ uppan/uppon, v.h.a. ūffan, v.s. uppan, v.fr. uppa. après un certain temps sīþ ← ♦ sīþlīce. peu après æfter fæceymb lȳtel fæc ymb stycce. longtemps après lang…siþþan.

c. (succession) on lāst(e).

3. après que, loc. conj. æfter þǣm þe, v.s. aftar thiu ♦ sīþ  sīþ þamsiþþa/soþþa siþþan/syþ(þ)anþæs þeþon(ne) ←. aussitôt après que, loc. conj. sōna (hraþe) þæs þe.