manière

manière, n.


1. (façon de faire) a. cost (m. i), v.n. kostr (m. i) ♦ endebyrdnes (f. jō) ♦ gemet, v.h.a. mez {nt. a}, v.s. gimet ♦ gescēad/gescād (nt.), v.h.a. (gi)skeit, v.s. giskēd ♦ gewuna (m. an), v.h.a. giwona (f. ō), v.s. giwuno ♦ weg > a.m. way, got. wigs, v.n. vegr, v.h.a. weg > all.m. Weg, v.s. weg, v.fr. wei {m. a} ♦ wīse (f. ōn), wīs (f.) > a.m. wise, v.n. vísa (f.), v.h.a. wīsa (f. ō et ōn) > all.m. Weise, v.s. wīsa, v.fr. wīs. manière de parler spǣcehēowsprǣccynn (nt. ja). manière de se conduire diht/dyht (nt. ?), v.h.a. dichta (f.) > all.m. Dicht ♦ droht(n)oþ/drohtaþ (m. a) ♦ gebǣrnes (f. jō) ♦ gebǣru/gebǣro (f.), gebǣre (nt.), v.h.a. gibāri (nt.), v.s. gibāri ♦ (ge)drohtnung (f. ō) ♦ gelǣte (nt.) ♦ tyht (m. i), v.h.a. zuht (f. i) > all.m. Zucht ♦ þēaw/þāw (m. wa), v.h.a. dau, v.s. thau ♦ ymbwendung/ymbwending (f. ō). manière convenable de se conduire þēodscipe (m. i). manière de se conduire inconvenante/incorrecte unrihthād (m. a et u). manière des hommes manwīse (f. ōn). manière normale gecynd/gecind (nt. ja) > a.m. kind.

b. à ma manière mīnlīce. d’une autre manière on (ǣnige) ōþre wīsan. d’une manière ou d’une autre/de quelque manière ǣnige þinga (þurh) ǣnig þing. d’une telle manière/de cette manière swā > a.m. so, got. swa(h), v.n. svá, v.h.a. sō > all.m. so ♦ swā ilceswilce/swe(o)lce þæslīce þus > a.m. thus, v.h.a. sus, v.s. thus, v.fr. thus. de bien des manières on manega wīsan. de deux manières on twā wīsantwīfealdlīce. de trois manières on þrēoþrīfealdlīce. de différentes/diverses manières manigfealdlīce, v.h.a. managfaltlīho ♦ mis(t)līce mislīcum missenlīce. de la bonne manière geþwǣr(e)līce. de la même manière efne swāendemes(t)/ændemes(t)/emdenes/emdemes gelīce, got. galeikō, v.h.a. gilīcho, v.s. gilīko ♦ ongelīc(e) onlīce/anlīceswā gelīce swilce/swelce þām gelīceswā ilce swā swā same (swā), v.h.a. sō sama, v.n. sō sama, v.s. sō sama (sō) ♦ swā selfe, v.h.a. sō selb (sō), selb sō, v.s. sō self. de la même manière que gelīce, got. galeikō, v.h.a. gilīcho. de quelle autre manière elles hū elles. de quelle manière hū meta. de quelque manière que lōc(a) (nū) hū swa hū swa. de toute manière gehwæþer. de toutes les manières ǣghwǣr/ǣghwāron ǣlce wīsan. en aucune manière ā mid gemetenāteshwōn/nātōhwōn nāteþæshwōn/nōteþæshwōn/nātōþæshwōnnǣnige þinganǣnigwiht/nǣnigwuht nealles/nal(l)es/nælles/nal(l)as/nal(l)æs, v.h.a. nalles ♦ ne…be wihte ne…mid wihte ne tō wuhte/ne (tō) wihte on nāne wīsan.

2. manières (comportement) gebǣrnes (f. jō) ♦ gebǣru  ← ♦ gelǣte (nt.). manières incorrectes unrihthād (m. a et u). manières posées gestæþþi(g)nes (f. jō). manières puériles cnihtþēawas (m. pl. wa) ♦ cnihtwīse (f. ōn). qui a des bonnes manières geþēawodsideful/sydeful.