matière

matière, n.


1. (substance) an(d)weorc (nt. a), v.fr. onderk ♦ getēoh (nt. a), v.h.a. giziug > all.m. Gezeug. matière collante/gluante/visqueuse flyne/flene (f. ōn) ♦ gor (nt.) > a.m. gore, v.n. gor, v.h.a. gor ♦ slipa/slypa (m. an), slyppe (f. jō) > a.m. slip ♦ sticce (nt.). matière en décomposition forrotednes/forrotodnes (f. jō). matière purulente dylsta (m.) ♦ geolstor/geolster (m. et nt. ?) ♦ gunt (m.), got. gund (nt. a), v.h.a. gunt (m.) ♦ lyswen/lyssen (nt.) ♦ unsȳfernes/unsēfernes (f. jō) ♦ worms/worsm/wurms/wursm (nt.) ♦ wyrms (m. et nt.). matières fécales cwēad (nt.), v.h.a. chot > all.m. Koth ♦ droge (f. ōn ?) ♦ dyncge/denge (f.), v.h.a. tunga (f.) > all.m. Dung ♦ gor ← ♦ me(o)x/meocs/meohs/mix/myx (nt.) ♦ mesa (f. pl.) ♦ mixen/myxen/meoxen (f. jō) > a.m. mixen ♦ mixendynge/myxendynge (f.) ♦ sce(a)rn/scærn (nt. a), v.fr. skern ♦ scytel/scitel (m.) ♦ tord (nt.) > a.m. turd ♦ tyrd(e)lu (nt. pl.) > a.m. treddles ♦ þost (m.), v.h.a. dost ♦ ūtgang (m. a), v.n. útganga (f.), v.h.a. ūzgang (m. a) > all.m. Ausgang, v.fr. ūtgong.


2.
(matériau) an(d)weorc ← ♦ efne (nt.), v.n. efni (nt.) ♦ getēoh ← ♦ ontimber/an(d)timber (nt. a) ♦ ontimbernes (f. jō). matière pour le tissage towlic weorc (nt. a). matière tissée gebregd (nt.) ♦ gewif/gewef/gewæf (nt. a) ♦ gewife (nt. i) ♦ gewind (nt.).


3.
(sujet, thème) þing (nt. a) > a.m. thing, v.n. þing (nt.), v.h.a. thing (nt. a) > all.m. Ding, v.s. thing, v.fr. thing (nt. a). en matière de, loc. prép. on/an > a.m. on, got. ana, v.n. á, v.h.a. ana(n)/an(e) > all.m. an, v.s. an(a), v.fr. an/on.