méchanceté

méchanceté, n.


ārlēasnes (f. jō) ♦ āwyrgednes/āwirgnes (f. jō) ♦ æfþanc (m. a) ♦ bealu/bealo/balu (nt. wa) > a.m. bale, got. balwa-, v.n. bǫl (nt. wa), v.h.a. balo, v.s. balu, v.fr. balu ♦ fācen (nt. a), v.n. feikn, v.h.a. feihan (nt.), v.s. fēkn (nt.) ♦ firencræft (m. a) ♦ fūl (nt.) ♦ gemāhnes (f. jō) ♦ hatung, v.h.a. hazunga {f. ō} ♦ heardsǣlþ (f. ō) ♦ hete (m. i), got. hatis (nt. a), v.n. hatr, v.h.a. haz (m. i) > all.m. Hass, v.s. heti ♦ hetenīþ (m. a) ♦ hindernes (f. jō) ♦ hinderscipe (m. i) ♦ hōl (nt. a) ♦ inwit/inwid (nt.), got. inwindiþa (f. ō), v.h.a. inwit (nt. a), v.s. inwid ♦ inwitstæf (m. a) ♦ lāþwendnes (f. jō) ♦ lȳþernes/lūþernes (f. jō) ♦ mān (nt. a), v.n. mein (nt.), v.h.a. mein, v.s. mēn ♦ mānfǣhþu (f. ō) ♦ mānfulnes (f. jō) ♦ myrþu/mierþu (f. ō) ♦ nā(w)ht/nāwiht/nā(w)uht/nō(wi)ht/niwiht > a.m. naught, v.h.a. nēowiht, v.s. niowiht/nēowiht ♦ nearoþanc/nearuþanc (m. a) ♦ nīþ (m. a), got. neiþ (nt. a), v.n. níð (nt.), v.h.a. nīd (m. a) > all.m. Neid, v.s. nīđ, v.fr. nīth ♦ nīþgrama (m. an) ♦ nīþhete (m. i) ♦ nīþscipe (m. i) ♦ unnyt/onnyt/unnet (f. jō) ♦ unriht/unreht/unryht, v.h.a. unreht > all.m. Unrecht {nt. a}, v.s. unreht, v.fr. unriucht ♦ unrihtdǣd (f. i) ♦ unrihtnes (f. jō) ♦ unrihtweorc (nt. a) ♦ unrihtwīsnes/onrihtwīsnes (f. jō) ♦ unrihtwīsu (f.) ♦ unsnotornes/unsnyternes (f. jō) ♦ unwīsnes (f. jō) ♦ wēa/wāwa, v.h.a. wēwo {m. an}, v.s. wē ♦ wiþerweardnes (f. jō) ♦ wōh/wō(g) (nt.), v.s. wāh ♦ wōhfulnes (f. jō) ♦ wōhnes/wǣnes (f. jō) ♦ wrecnes/wræcnes (f. jō) ♦ wyrgþu/wergþu/werhþ(u)/wi(e)rgþu/wærgþu, got. wargiþa {f. ō} ♦ yfel/eofel > a.m. evil, v.h.a. ubil > all.m. übel {nt. a}, v.s. uƀil, v.fr. evel ♦ yfelnes (f. jō) > a.m. evilness. méchanceté perverse bealunīþ/bealonīþ/b(e)alanīþ (m. a) ♦ yfelgiornes/yfelgeornes (f. jō) ♦ yfelwillendnes (f. jō). avec méchanceté fǣcne/fācnenā(wi)htlīce/nōhtlīce nearolīce/nearulīce/nearwelīce > a.m. narrowly ♦ nīþfullīce. par méchanceté yf(e)le, got. ubilaba, v.n. illa, v.h.a. ubilo, v.s. uƀilo.