meilleur

meilleur, adj. et n.


1. adj. bet(e)ra > a.m. better, got. batiza, v.n. betri, v.h.a. bezziro > all.m. besser, v.s. betera/betara v.fr. bet(te)ra ♦ sēlra/sēlla. le meilleur, sup. bet(e)st/betost > a.m. best, got. batists, v.n. beztr/baztr, v.h.a. bezzisto > all.m. best v.s. best, v.fr. best ♦ fyrmest/formest > a.m. foremost ♦ fyr(e)st/first > a.m. first, v.n. fyrstr, v.h.a. furisto, v.s. furisto, v.fr. ferost ♦ medemest. encore meilleur furþra. la meilleure partie (de qqch.) gebetera.


2.
n. le meilleur (DE QQCH.) cyst/cist (m. et f. i), v.h.a. kust, v.s. kust (f.), v.fr. kest (f. i) ♦ (ge)fǣtnes (f. jō) > a.m. fatness ♦ weolme (f.) ♦ wynn (f. i), v.h.a. wunna (f. jō), v.h.a. wunnī (f. īn) > all.m. Wonne, v.s. wunnea.