message

message, n.


(message verbal) ǣrend(e) > a.m. errand, v.n. ørendi, v.h.a. ārunti {nt. ja}, v.s. ārundi (nt.) ♦ ǣrendsprǣc (f. ō) ♦ bod (nt. a), got. -busns, v.n. boð (nt.), v.fr. bod (nt.) ♦ bodung (f. ō) ♦ lāc (m. et nt. a), v.n. leikr (m.), v.h.a. leih (m.) ♦ sand (f. ō) ♦ spell (nt. a) > a.m. spell, got. spill (nt. a), v.n. spjall (nt.), v.h.a. spel (nt. a), v.s. spell ♦ tīdung/tīding (f. ō) > a.m. tidings ♦ word > a.m. word, got. waurd, v.n. orð, v.h.a. wort > all.m. Wort, v.s. word, v.fr. (w)ord {nt. a}. (message écrit) ǣrendbōc (f. th. rac.) ♦ ǣrendgewrit (nt. a). message confié à un cavalier rādstefn (f. ō). message funeste bealuspell/bealospell (nt. a). délivrer un message ǣrend secgan (Vf3). port d’un message ǣrendung (f. ō).