métier

métier, n.


(profession) cræft (m. a) > a.m. craft, v.n. kraptr (m.), v.h.a. kraft (f. i) > all.m. Kraft, v.s. kraft (m. et f.), v.fr. kreft ♦ ti(e)lung/teolung/tiolung/tylung (f. ō) ♦ tilþ/tylþ (f. ō), v.fr. tilath ♦ tilþe (f. ōn) ♦ we(o)rc/worc (nt. a) > a.m. work, v.n. verk, v.h.a. werah/werc (nt. a) > all.m. Werk, v.s. werk, v.fr. werk. métier manuel cræft ←. homme de métier (artisan) cræftiga/cræft(e)ga/cræft(i)ca (m. an) ♦ hēahcræftiga (m. an) ♦ hīwiend (m. nd).