mettre

mettre, v.


1. vt.a. (placer) befōn, v.h.a. bifāhan {VF7} ♦ (ge)dōn, v.h.a. gituon {-mi} ♦ (ge)lecgan > a.m. lay, got. (ga)lagjan, v.n. leggja, v.h.a. legian > all.m. legen {Vf1}, v.s. leggian, v.fr. leia (Vf1) ♦ (ge)rēnian/(ge)regnian, got. garaginōn {Vf2} ♦ lǣdan > a.m. lead, v.n. leiða, v.h.a. leiten > all.m. leiten {Vf1}, v.s. lēdian, v.fr. lēda (Vf1). mettre à distance āscirian/āscerian/āscyrian (Vf1) ♦ āsyndran/āsundran (Vf1) ♦ āsyndrian/āsundrian/onsundrian (Vf2) ♦ (ge)scēadan/(ge)scādan > a.m. shed, got. (ga)skaidan, v.h.a. (gi)skeidan > all.m. scheiden {VF7}, v.s. skēdan/skēthan, v.fr. skēda/skētha ♦ tōsyndrian/tōsundrian (Vf2) ♦ tōtwǣman (Vf1). mettre à l’abri hūsian (Vf2) > a.m. house, v.n. húsa, v.h.a. hūsōn (Vf2) > all.m. hausen. mettre à l’école nīedan tō leornunge (Vf1). mettre à l’écurie gestællan (Vf). mettre à l’étable stiellan/styllanstigian (Vf). mettre au bon endroit (ge)endebyrd(i)an (Vf) ♦ gelecgan (on) (Vf1) ♦ (ge)settan > a.m. set, got. (ga)satjan, v.n. setja, v.h.a. sezzan > all.m. setzen, v.s. settian, v.fr. setta {Vf1}. mettre dans besettan on (Vf1) ♦ (ge)dōn in/on (-mi) ♦ ingedōn (-mi). mettre dans un récipient fǣtelsian (Vf2). mettre dessous underlecgan > a.m. underlay, v.h.a. unterleggen {Vf1}. mettre devant foresettan (Vf1). mettre en bière cestian/cystian (Vf). mettre en croix (crucifier) (ge)hangian/(ge)hongian (Vf2) > a.m. hang, v.n. hanga, v.h.a. hangēn (Vf3), v.s. hangōn, v.fr. hangia ♦ (ge)hōn, got. hāhan, v.h.a. hāhan {VF7}, v.s. hāhan, v.fr. hwā (VF7) ♦ (ge)næglian on rōde (Vf2) ♦ (ge)rōdfæstnian (Vf2) ♦ on āhōn (VF7) ♦ onhōn/anhōn (VF7) ♦ (ūp)āhōn (VF7). mettre en danger gedyrfan (Vf) ♦ (ge)frēcnian (Vf) ♦ plihtan (Vf). mettre en esclavage (ge)hæftan, got. haftian, v.h.a. hepten/heftan > all.m. heften {Vf1}, v.s. heftian, v.fr. hefta. mettre en faction (ge)settan ←. mettre en lieu sûr befæstan (Vf1). mettre en sûreté āwerian/āwerg(e)an (Vf1) ♦ befæstan (Vf1), v.fr. bifesta ♦ belūcan (VF2) ♦ ge)friþian/(ge)freoþian, got. -friþōn, v.h.a. -fridōn {Vf2}, v.s. friđon, v.fr. frethia/frithia/ferdia ♦ gehȳdan/gehīdan > a.m. hide (Vf1) ♦ (ge)nerian/(ge)ner(i)gan, got. (ga)nasjan, v.h.a. nerian > all.m. nähren, v.s. nerian, v.fr. nera {Vf1} ♦ gēocian (Vf2) ♦ werian/wærian, got. warjan, v.n. verja, v.h.a. wer(r)en {Vf1}, v.s. werian, v.fr. wera ♦ ymbtrymman/ymbtrymian (Vf1). mettre en ligne gerāwan (Vf). mettre en place (ge)dōn ← ♦ (ge)tēon/(ge)tīon (Vf2). mettre qq. en place/en position gestaþolfæst(i)an (Vf) ♦ gestaþolian/gestaþelian (Vf2). mettre en position befōn ← ♦ (ge)dōn ← ♦ (ge)lecgan ← ♦ (ge)rēnian/(ge)regnian, got. garaginōn {Vf2} ♦ (ge)tēon ← ♦ lǣdan ←. mettre en position de repos setlan (Vf1) > a.m. settle. mettre en premier foresettan (Vf1). mettre en réserve (amasser) betǣcan (Vf1) ♦ (ge)h(e)aldan/(ge)heoldan > a.m. hold, got. haldan, v.n. halda, v.h.a. haltan > all.m. halten, v.s. haldan, v.fr. halda {VF7} ♦ gehēdan (Vf1) ♦ (ge)lōgian (Vf2) ♦ gesettan ←. mettre qqch. à la place d’autre chose gehwi(e)rfan/gehwe(a)rfan/gehwyrfan/gehwærfan (Vf1). mettre sous terre bedelfan, v.h.a. bitelban {VF3} ♦ begrafan (VF6).

b. mettre dehors (chasser) ādōn (-mi) ♦ ādrǣfan/ādrēfan (Vf1) ♦ ādrīfan (fram/of) (VF1) ♦ āfi(e)rran/āfe(o)rran/āfyr(r)an/āfeorrian/āferian/āferran (Vf1/2) ♦ āflīegan (Vf1) ♦ āflīeman/āflȳman (ūt) (Vf1) ♦ āfȳsan (Vf1) ♦ āīdan/āȳdan ānȳdan (āweg/ūt) (Vf) ♦ āscūfan/āscēofan (VF2) ♦ āscyhhan (Vf) ♦ āsellan (Vf1) ♦ āsettan of (Vf1) ♦ āswāpan āweg (VF7) ♦ āswengan (Vf) ♦ āweg ādrīfan (VF1) ♦ āwe(o)rpan/āwearpan/āwurpan (of) (VF3) ♦ āwrecan (VF5) ♦ āȳtan (ūt) (Vf) ♦ bewrecan (VF5) ♦ drǣfan ūt (Vf1) ♦ drīfan fram/of/ūt (VF1) ♦ fordrīfan, v.h.a. vertrīban > all.m. vertreiben {VF1}, v.s. fordrīƀan ♦ forscūfan (VF2) ♦ forsendan (Vf1) ♦ forweorpan, got. frawairpan {VF3}, v.s. farwerpan ♦ forwrecan (VF5) ♦ fram ādrīfan/ādrȳfan (VF1) ♦ fram ānȳdan (Vf) ♦ framāscūfan (VF2) ♦ fȳsan/fēsan, v.n. fýsa {Vf1}, v.s. fūsian ♦ fȳsian/fēsian (Vf2) ♦ (ge)dōn fram (-mi) ♦ gedrīfan (VF1) ♦ geflīeman/geflȳman/geflǣman/geflēman (ūt) (Vf1) ♦ (ge)ȳtan (ūt) {Vf} ♦ onweg (ā)drīfan (VF1) ♦ oþēhtian (Vf2) ♦ tōdrǣfan (Vf1) ♦ tōdrīfan, v.h.a. zitrīban {Vf1}, v.fr. tōdrīfa ♦ tōslēan, v.h.a. zislahan > all.m. zerschlagen {VF6}, v.s. tōslahan, v.fr. tōslā (VF6) ♦ ūt ādrǣfan (Vf1) ♦ ūt (ā)drīfan (VF1) ♦ ūt (ā)scūfan (VF2) ♦ ūtāweorpan (VF3) ♦ wiþscūfan (VF2) ♦ wræclāstian (Vf2) ♦ wrecan (of) (VF5).

c. (UN VÊTEMENT) dōn on (-mi) > a.m. don ♦ gegi(e)rwan/gege(a)rwan/gegyrwan (Vf1) ♦ hōn ← ♦ ondōn (-mi) ♦ scrȳdan/scrīdan (Vf1) ♦ tyslian (Vf2).

d. (ajouter) tōbesettan (Vf1) ♦ tō(ge)settan (Vf1).

e. (faire passer dans un nouvel état/une nouvelle situation/une nouvelle position) mettre à bas ālecgan (Vf1) > a.m. allay ♦ āscūfan/āscēofan (VF2) ♦ āscylfan āwendan/āwændan (Vf1) ♦ foreāstreccan (Vf1) ♦ geēaþmēd(i)an (Vf1) ♦ (ge)glendrian (Vf2) ♦ gehnǣgan (Vf) ♦ gesǣgan (Vf1) ♦ ofcirran (Vf1) ♦ oferweorpan (VF3) ♦ tōwe(o)rpan/tōworpan/tōwurpan/tōwyrpan/teweorpan, v.h.a. ziwerfan/zerwerfan > all.m. zerwerfen {VF3}, v.s. teweorpan, v.fr. tōwerpa/tiwerpa ♦ þennan/þenian, v.n. þenja, v.h.a. den(n)en > all.m. dehnen {Vf1} ♦ undercerran (Vf1) ♦ underdelfan (VF3) ♦ understapplian (Vf) ♦ underwyrtwalian ymbstyrian (Vf1). mettre à découvert unāwrēon (VF1) ♦ unþeccan (Vf1) ♦ unwrēon (VF1/2). mettre à l’arrêt setlan ←. mettre à mort swylt settan (Vf1) ♦ tō dēaþ gedōn (-mi). mettre à terre (débarquer) ūp lǣtan (VF7). mettre au monde āberan (VF4) ♦ (ge)beran > a.m. bear, got. bairan, v.n. bera, v.h.a. (gi)beran > all.m. gebären, v.s. beran, v.fr. bera {VF4} ♦ ācennan (Vf1) ♦ forþ ātēon (VF2) ♦ (ge)ēacnian (Vf2) ♦ ofācennan (Vf1) ♦ gehrifian (Vf) ♦ oncennan (Vf1) ♦ tī(e)man/tȳman/tǣman/tē(a)man (Vf) > a.m. teem. mettre bas brēdan (Vf) > a.m. breed, v.h.a. bruotan > all.m. brüten. (BREBIS) ēanian (Vf2) > a.m. yean. mettre dans l’ordre (ge)endebyrd(i)an (Vf). mettre dans le mauvais ordre misendebyrdan (Vf). mettre en ordre fuldōn (-mi) ♦ (ge)dæftan (Vf) ♦ (ge)diht(n)ian, v.h.a. dihtōn > all.m. dichten {Vf2} ♦ gedrēoglǣcan (Vf1) ♦ (ge)endebyrd(i)an (Vf) ♦ (ge)fadian (Vf2) ♦ (ge)glen(c)gan/geglen(g)can/geglæncan (Vf1) ♦ (ge)lōgian (Vf2) ♦ gerecenian > a.m. reckon, v.h.a. rehhanōn > all.m. rechnen {Vf2} ♦ (ge)rēnian/geregnian, got. garaginōn {Vf2} ♦ (ge)rihtan/(ge)ryhtan/(ge)rehtan, got. garaihtjan, v.n. rétta, v.h.a. (gi)rihten > all.m. rechten {Vf1}, v.s. rihtian, v.fr. riuchta ♦ gesettan > a.m. set, got. gasatjan {Vf1} ♦ (ge)sidian/(ge)sydian tōdihtnian (Vf2) ♦ tōstiht(i)an (Vf1/2). mettre de niveau efnan (Vf1) ♦ (ge)efnettan/(ge)emnettan/(ge)emnyttan/(ge)emnittan/(ge)ymnyttan (Vf). mettre en mouvement (remuer) āstyrian/āstirian/āsterian (Vf1/2) ♦ bedrīfan (VF1) ♦ bestyrman (Vf1) ♦ geblandan/geblondan (VF7) ♦ (ge)hrēran, v.n. hrœra, v.h.a. (h)ruoren > all.m. rühren {Vf1}, v.s. hrōrian ♦ geondstyrian (Vf1) ♦ (ge)styrian/(ge)stirian > a.m. stir (Vf1), v.h.a. stōran > all.m. stören ♦ gewyrcan/gewircan, got. gawaurkjan {Vf1} ♦ ofhrēran (Vf1) ♦ onhrēran/onhrǣran (Vf1) ♦ sc(e)acan (VF6) > a.m. shake, v.n. skaka, v.s. skakan ♦ tōsc(e)acan (VF6) ♦ weccan, v.n. vekja, v.h.a. wecchan > all.m. wecken {Vf1}. mettre en lambeaux (ge)scearfian, v.h.a. scarbōn {Vf2} ♦ tōbregdan/tōbrēdan (VF3) ♦ tōtēon (VF2 et VF1), v.h.a. ziziohan (VF2) ♦ tōteran, got. distairan {VF4} ♦ tōtræg(e)lian (Vf2) ♦ tōrendan/tōrændan (Vf), v.fr. tōrenda ♦ tōslītan, v.h.a. zeslīzan {VF1} ♦ tōwe(o)rpan/tōworpan/tōwurpan/tōwyrpan/teweorpan, v.h.a. ziwerfan/zerwerfan > all.m. zerwerfen {VF3}, v.s. teweorpan, v.fr. tōwerpa/tiwerpa. mettre en morceaux/en pièces ābrecan (VF4) ♦ bebrecan (VF4) ♦ brecan ādūneforbrȳtan/forbrītan/forbrittan/forbryttan/forbrytian (Vf) ♦ forþrǣstan (Vf) ♦ (ge)brecan > a.m. break, got. (ga)brikan, v.h.a. brehhan > all.m. brechen, v.s. brekan {VF4}, v.fr. breka (VF4/5) ♦ (ge)scǣnan/(ge)scē(a)nan (Vf) ♦ geþrǣstan (Vf) ♦ oþþēodan (Vf1) ♦ swengan (Vf) ♦ tōbēatan (VF7) ♦ tōbrecan, v.h.a. zibrechen/zerbrechen > all.m. zerbrechen {VF4}, v.fr. tōbreka/tebreka (VF4/5) ♦ tōbregdan ← ♦ tōbrȳs(i)an (Vf) ♦ tōbrȳtan/tōbrītan (Vf) ♦ tōcnyssan (Vf1) ♦ tōcwȳsan/tōcwīsan (Vf) ♦ tōfyllan (Vf1) ♦ tōhrēran (Vf1) ♦ tōliþian/tōleoþian (Vf2) ♦ tōniman (VF4) ♦ tōrendan tōscǣnan (Vf) ♦ tōslēan, v.h.a. zislahan > all.m. zerschlagen {VF6}, v.s. tōslahan, v.fr. tōslā (VF6) ♦ tōswengan (Vf) ♦ tōtēon ← ♦ tōtræg(e)lian (Vf2) ♦ tōþerscan/tōþrescan (VF3) ♦ tōþrǣstan (Vf) ♦ tōwe(o)rpan ←. mettre tout nu ābarian (Vf1) ♦ barenian (Vf2) ♦ barian (Vf1) ♦ benacian (Vf2) ♦ genacodian, v.h.a. ginachatōn {Vf2} ♦ gerēafian (Vf2) ♦ ongi(e)rwan/ongerwan/ongyrwan (Vf1) ♦ ungi(e)rw(i)an/ungerwan/ungirian/ungerian/ungyrian (Vf1) ♦ unscrȳdan/unscrēdan/unscrīdan/unscȳrdan (Vf1).

f. mettre en œuvre gewyrcan ←.

2. se mettre, vp. a. se mettre en morceaux gedǣlan, got. gadailjan {Vf1} ♦ gedǣled bēon/wesan.

b. se mettre en position de repos/à l’arrêt setlan ←.

c. se mettre à (entreprendre) befeallan tō (VF7) ♦ fōn (VF7) ♦ gefeallan (VF7) ♦ (ge)hw(e)orfan/(ge)hwyrfan, got. ƕairban, v.n. hverfa, v.h.a. (h)werban/(h)werfan > all.m. werben {VF3}, v.s. hwerƀan, v.fr. hwerva ♦ (ge)þēodan/(ge)þī(e)dan/geþȳdan (Vf1), v.n. þýfa, v.h.a. diuten (Vf1) > all.m. deuten ♦ (ge)weorþan on (VF3) ♦ grētan > a.m. greet, v.h.a. gruozan > all.m. grüssen {Vf1}, v.s. grōtian, v.fr. grēta (Vf1) (Vf1) ♦ onhebban/anhebban/anhæbban (VF6) ♦ wiþfēolan (VF3). (s’occuper de) befōn on (VF7) ♦ begān in (-mi) ♦ begangan (VF7) ♦ (ge)habban > a.m. have, got. haban, v.n. hafa, v.h.a. habēn > all.m. haben, v.s. hebbian {Vf3}, v.fr. hebba/habba (Vf1).