mur

mur, n.


mūr (m.), v.s. mūra (f.), v.fr. mūre (f.) ♦ wāg/wāh (m. a), got. waddjus (f. u), v.n. veggr (m.), v.fr. wāch ♦ weal(l) (m. a) > a.m. wall, v.s. wal, v.fr. wal. ceint de murs geweallod/gewealled. mur d’eau holmweall (m. a). mur d’eau (DE LA MER ROUGE) meretorr (m. a) ♦ randgebeorh (nt. a) ♦ randburg/randburh (f. th. rac.) ♦ sǣweall (m. a). mur d’église cyricwāg/ciricwāg (m. a). mur d’enceinte burgloca/burhloca (m. an) ♦ burgweall/burhweall (m. a) ♦ castelweall (m. a) ♦ portweall (m. a). mur de boucliers bordweall (m. a) ♦ oferholt (nt. a) ♦ scildburh/sc(i)eldburh/scyldburg (f. th. rac.), v.h.a. sciltburg (f. th. rac. et i) ♦ scildweall/scyldweall (m. a). mur de la cité ceasterweall (m. a) ♦ portweall (m. a). mur de pierre stāngaderung (f. ō) ♦ stānhege (m. i) ♦ stānweall (m. a). mur nord norþweall (m. a). mur sud sūþwāg (m. a) ♦ sūþweall (m. a). réparation des murs weallstilling/weallstylling/weallstellung (f. ō).