naissance

naissance, n.


1. (commencement de la vie) ācen(ned)nes (f. jō) ♦ ācenning (f. ō) ♦ cennes (f. jō) ♦ cenning (f. ō) ♦ forþcyme (m. i) ♦ frumācennes (f. jō) ♦ frumbyrd (f. i) ♦ frumsceaft (f. i) ♦ (ge)beorþor (nt.) ♦ gebyrd/gebird (f. i), got. gabaurþs (f. i), v.n. byrð (f.) > a.m. birth, v.h.a. giburt (f. i) > all.m. Geburt, v.s. giburd (f.), v.fr. berth (f.) ♦ ūpspring/ūpsprung (m. a). naissance difficile swǣrbyrd (f. i). naissance imparfaite lambyrd (f. i). naissance lente lætbyrd (f. i). jour de naissance dæg cennesse (m. a) ♦ gebyrddæg (m. a) ♦ gebyrdtīd (f. i) ♦ gebyrdtīma (m. an). lieu de naissance cenningstōw (f. wō). donner naissance āberan (VF4) ♦ ācennan (Vf1) ♦ forþ ātēon (VF2) ♦ (ge)beran > a.m. bear, got. bairan, v.n. bera, v.h.a. (gi)beran > all.m. gebären, v.s. beran, v.fr. bera {VF4} ♦ (ge)ēacnian (Vf2) ♦ gehrifian (Vf) ♦ ofācennan (Vf1) ♦ oncennan (Vf1) ♦ tī(e)man/tȳman/tǣman/tē(a)man (Vf) > a.m. teem.


2.
(condition sociale, origine) bonne naissance/noble naissance æþelborennes (f. jō) ♦ æþelu/æþelo (f. ō) ♦ eorlgebyrd (f. i). de bonne/de noble naissance æþelboren/ēþelboren, v.s. ađalboran ♦ æþelcund dēorboren/dīorborenforþboren. d’humble naissance ceorlborenlǣsboren unæþelboren unæþele. de même naissance efenborenefenbyrde. de naissance paysanne būrbyrde. de naissance royale cyneboren. de plus haute naissance betborenborenra. qui n’est pas de noble naissance mǣgþlēasunæþelboren unæþele.


3.
(début, apparition) donner naissance à āstellan/āstyllan (Vf1) ♦ āweccan/āwæccan > a.m. awake, v.h.a. arwecken/arwehhan/erwehhan > all.m. erwecken {Vf1} ♦ (ge)sāwan/(ge)sǣwan > a.m. sow, got. saian, v.n. sá, v.h.a. sāwen/sāhen > all.m. säen {VF7}, v.s. sāian, v.fr. sēa ♦ (ge)stēpan (Vf) ♦ hebban > a.m. heave, got. hafjan, v.n. hefja, v.h.a. heffan > all.m. heben, v.s. hebbian, v.fr. heffan/heva {VF6} ♦ ingangan/ingeongan, got. inngaggan, v.h.a. ingangan {VF7} ♦ onstellan/anstellan (Vf1).