naître

naître, vi.


1. (venir au monde) āspringan/āspryngan/āsprincan of (VF3) ♦ āwacan (VF6) ♦ āwacnian (Vf2) ♦ āwæcnan (Vf1) ♦ cuman ūp (VF4) ♦ forþcuman (VF4) ♦ onwacan (VF6) ♦ onwacnan/onwæcnan (Vf1) ♦ onwacnian/onwæcnian/onwecnian (Vf2) ♦ wacan (VF6) ♦ wæcnan (VF6/Vf1) > a.m. waken, got. gawaknan (Vf4), v.n. vakna (Vf2) ♦ à naître (ENFANT) un(ge)boren > a.m. unborn, v.fr. unebern. qui n’est pas encore né unboren ←.


2.
(prendre forme) gesǣlan (Vf1) ♦ wæcnan ←.


3.
(jour, aube) frumlyhtan (Vf) ♦ (ge)dagian/(ge)dagigan (Vf2) > a.m. dawn, v.n. daga (Vf2), v.h.a. tagēn (Vf3) > all.m. tagen ♦ (ge)līhtan/(ge)lēohtan/(ge)lȳhtan, got. (ga)liuhtjan, v.n. lýsa, v.h.a. liuhten > all.m. leuchten {Vf1}, v.s. līohtian ♦ inlixan (Vf) ♦ lēohtian (Vf2).


4.
faire naître,a. (éveiller, animer) ācwician/āc(w)ucian, v.s. aquikōn {Vf2} ♦ āwacnian/āwæcnian (Vf1) ♦ āwæcnan (Vf1) ♦ (ge)cwician/(ge)cwycian (Vf2), got. gaqiujan (Vf1), v.n. kveykva/kveykja (Vf1) ♦ (ge)līffæstan (Vf1) ♦ gelīffæstnian (Vf2). (susciter) āhebban/āhæbban (VF6) ♦ āhrisian (Vf2) ♦ āhwettan (Vf1) ♦ āstyrian/āstirian/āsterian (Vf1/2) ♦ āweccan/āwæccan > a.m. awake, v.h.a. arwecken/arwehhan/erwehhan > all.m. erwecken {Vf1} ♦ āwreccan (Vf1) ♦ geæfnan/geefnan, v.n. efna, v.h.a. uoben/uaben > all.m. üben {Vf1} ♦ gefȳsan (Vf1) ♦ (ge)gremian/(ge)gremman/(ge)grymman, got. gramjan, v.n. gremja, v.h.a. gremman {Vf1} ♦ (ge)hwettan (Vf1) > a.m. whet, got. gaƕatjan (Vf1), v.n. hvetja (Vf), v.h.a. hwazzan (Vf1) > all.m. wetzen ♦ (ge)macian > a.m. make, v.h.a. mahhōn > all.m. machen, v.s. makōn, v.fr. makia {Vf2} ♦ (ge)weccan, v.n. vekja, v.h.a. wecchan > all.m. wecken {Vf1} ♦ indrencan (Vf1) ♦ onælan/anælan (Vf1) > a.m. anneal ♦ onbryrdan mid/tō (Vf) ♦ onhrēran/onhrǣran (Vf1) ♦ onstyrian (Vf1) ♦ rǣran/rēran > a.m. rear, v.n. reisa {Vf1} ♦ ūp āhebban (VF6) ♦ ūp ārǣran (Vf1). qui fait naître des sentiments ardents hāt > a.m. hot, v.n. heitr, v.h.a. heiz > all.m. heiss, v.s. hēt, v.fr. hēt.


b.
(être l’auteur de, donner naissance à) āstellan/āstyllan (Vf1) ♦ āweccan/āwæccan > a.m. awake, v.h.a. arwecken/arwehhan/erwehhan > all.m. erwecken {Vf1} ♦ (ge)sāwan/(ge)sǣwan > a.m. sow, got. saian, v.n. sá, v.h.a. sāwen/sāhen > all.m. säen {VF7}, v.s. sāian, v.fr. sēa ♦ (ge)stēpan (Vf) ♦ hebban > a.m. heave, got. hafjan, v.n. hefja, v.h.a. heffan > all.m. heben, v.s. hebbian, v.fr. heffan/heva {VF6} ♦ ingangan/ingeongan, got. inngaggan, v.h.a. ingangan {VF7} ♦ onstellan/anstellan (Vf1).