néanmoins

néanmoins, adv.


ac/ah, got. ak, v.h.a. oh ♦ ēac hwæþrehwæþre ēac lōc(a) (nū) hū tō þæs hwōn nōht(e) þon lǣs/nāht þon lǣs/nōhte þȳ lǣssōþ hwæþere/sōþ hweþereswā þēah, got. swēþauh ♦ þē(a)h/þāh/þǣh > a.m. though, got. þau, v.n. þó, v.h.a. thoh/d(h)oh > all.m. doch, v.s. thoh, v.fr. thach ♦ þēah hwæþereþēanna þonne hwæþere.